امارات، سعودی یا هادی “بن دغر” را چه کسی ساقط کرد؟

15

خبر:

درحالی دیروز"بن دغر" از پست موهوم نخست وزیری دولت مستعفی هادی عزل شد که همچنان گمانه زنی ها درباب دلایل این برکناری ادامه دارد

تحلیل :

– درشرایطی که روز به روز "انقلاب جنوب" قدرت و قوت بیشتری میگرد و کانون توجه این حرکت متوجه ناکارامدی حکومت هادی از یکسو و مخالفت با اشغال اماراتی–سعودی از دیگر سو و همچنین اعتراض به غارت منابع یمن توسط متجاوزان  خارجی است، رئیس جمهور مستعفی فراری با برکنارکردن "بن دغر" در واقع گونه ای سیاست فرا به جلو را اجراکرد و در حقیقت با قربانی کردن نخست وزیرش، او را بجای خود در کانون اتهامات قرارداد. هادی با این اقدام از سویی کوشید تا بر قانونی بودن خود تاکید و تصریح کند و از دیگر سو علت همه نابسامانیهای ناشی از اشغال کشور را ازگردن خود- به عنوان بخشی از پروژه تجاوز به یمن- دورکند

بن دغر در واقع پیشتر معاون علی عبدالله صالح در حزب کنگره ملی بوده است که از او جدا شد و به خدمت هادی درآمد؛ هدف عربستان از جذب  اولیه و نخست وزیر کردن بن دغر جذب اعضای حزب موتمر صالح و همچنین ارتشیان یمن بود؛ اما با گذشت زمان بن دغر در واقع به سوی اماراتیها میل پیدا کرد و در شرایطی که نخست وزیر هادی مورد حمایت عربستان بود در زمین امارات مشغول بخدمت بود. بر این اساس با عزل بن دغر درواقع هادی وعربستان ازیکسو میکوشند تاهمچنان براختلافات فی مابین امارات وعربستان وهادی دریمن سرپوش گذارند و از سوی دیگر باروی کار آوردن "معین عبدالملک" از سیطره رو به گسترش امارات درحوزه استحفاظیشان جلوگیری کنند

-اگر چه هادی با این اقدام پیش دستانه، بزعم خود و عربستان مساله واکنشهای مردمی جنوبیها و البته دخالتهای اماراتی و دشمنیهای آنها را مدیریت میکند اما واقعیت آن است که هم گسترش انقلاب جنوبیها، هم مخالفتهای مجلس انتقالی وابسته به امارات و البته عدم حضور نخست وزیر جدید و وزرای کابینه هادی در یمن (بدلیل پراکندگی آنها در کشورهای مختلف) ادعاها و اقدامات هادی در اداره یمن را به یک شوخی کودکانه تبدیل کرده است.

ارسال یک پاسخ